ستون نمازخانه
ستون نمازخانه
سپتامبر 3, 2021
درب گره چینی
درب گره چینی
سپتامبر 3, 2021

کتیبه نمازخانه

کتیبه نمازخانه

کتیبه نمازخانه

کتیبه نمازخانه